VEDTÆGTER​

VEDTÆGTER​

for fonden / den selvejende institution

BIRKEGÅRDEN

Etableret i henhold til lov om social service.

§ 1

Fondens/institutionens navn er “Den selvejende institution Birkegården”.

Fonden er stiftet af Carsten Linderod Nielsen.

§ 2

Fondens/institutionens hjemsted er Ramsø Kommune.

§ 3

Fondens/institutionens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for personer med psykiske og sociale problemer.

Formålet søges blandt andet opnået gennem drift af et midlertidigt botilbud og et dagtilbud i henhold til servicelovens bestemmelser herom.

I disse tilbud gives bo- og arbejdstræning til personer med psykiske og sociale problemer, således at de eventuelt på et senere tidspunkt bliver i stand til at klare sig selv som selvstændige samfundsborgere.

Fonden kan med henblik på opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom.

​Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

§ 4

Fondens/institutionens bestyrelse består af 5 – 6 medlemmer, som vælges/udpeges på følgende måde:

A. 1 medlem udpeges blandt forældrekredsen.

B. 2 medlemmer udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere på institutionen.

C. 0 – 2 medlemmer udpeges ud fra det kriterium, at de pågældende besidder uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence inden for det socialpædagogiske, det sundhedsmæssige og/eller det psykiatriske område.

D. 0 – 2 medlemmer udpeges ud fra det kriterium, at de pågældende besidder uddannelse eller erfaringsmæssig kompetence inden for økonomi/administration og/eller bestyrelsesarbejde i øvrigt.

Bestyrelsen er selvsupplerende bortset fra de under litra B angivne.

Bestyrelsen pr. 28. april 2005 udgøres af følgende:

[...]

§ 5

Bestyrelsen vælges/udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december dog således, at der altid vælges/udpeges 3 medlemmer til bestyrelsen i de lige år, efter vedtagelsen af den reviderede fundats, første gang den 1. januar 2006 og 2-3 medlemmer i ulige år efter vedtagelsen af den reviderede fundats første gang den 1. januar år 2007.​

Måtte bestyrelsen – eller medarbejderne for så vidt angår medlemmerne udpeget efter § 4, litra B – ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2-årig periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 5 personer.

Genvalg/udpegning kan finde sted.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er valgt/udpeget i henhold til § 4.

Ingen af medarbejderrepræsentanterne bør vælges som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst en gang henholdsvis første og andet halvår. Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen afholder møder, når dette er nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

Enhver af bestyrelsesmedlemmerne kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 8

Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning, fundatsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9

Bestyrelsen overvåger fondens/institutionens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden/institutionen drives i overensstemmelse med formålet, med de af tilsynsmyndigheden fastsatte retningslinier og med lovgivningens regler.

§ 10

Bestyrelsen ansætter en leder, der ansætter og afskediger det øvrige personale.

Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af institutionens formål og forestår kontakter mellem bestyrelsen og institutionen.

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden. Den daglige ledelse skal ske med respekt for fondens formålsbestemmelse samt i overensstemmelse med gældende regler, herunder lov om social service samt de af tilsynsførende myndighed fastsatte retningslinier.

​​

§ 11

Over forhandlinerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

§ 12

Fonden/institutionens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. maj hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Det af bestyrelsen underskrevne og af revisor reviderede regnskab fremsendes til tilsynsyndigheden til godkendelse, så længe fonden er godkendt i henhold til serviceloven.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for institutionens drift. Budgettet skal forelægges for tilsynsmyndigheden til godkendelse, så længe fonden er godkendt i henhold til serviceloven.

§ 13

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.

Indkøb til fonden/institutionen i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af lederen for et i henhold til skriftlig aftale med bestyrelsen nærmere aftalt beløb.

Dispositioner udover ovennævnte foretages af bestyrelsesformanden og lederen i foreningen, af lederen og to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 14

Fondens/institutionens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål. Et eventuelt driftsoverskud kan kun anvendes til konsolidering og udvikling i overensstemmelse med fondens/institutionens formålsparagraf eller til nedsættelse af næste års opholdsbetaling. Alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og efter godkendelse af tilsynsmyndigheden, så længe fonden er godkendt efter serviceloven.

§ 15

For fondens/institutionens forpligtigelser hæfter alene dens formue. Klausuler på arv/gaver til fonden/institutionen skal respekteres.

§ 16

Væsentlige beslutninger, fonden/institutionen vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med mindst 4/5 flertal og med tilsynsmyndighedens godkendelse, så længe institutionen er godkendt i henhold til serviceloven.

§ 17

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af institutionen kan med 4/5 flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af tilsynsmyndigheden, så længe institutionen er godkendt i henhold til serviceloven, og af rette fondsmyndighed (pt. Civilstyrelsen).

I tilfælde af institutionens opløsning skal den eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestyrelsens bestemmelse. Beslutning herom skal godkendes af tilsynsmyndigheden så længe institutionen er godkendt i henhold til serviceloven.

§ 18

Fondens grundkapital udgjorde pr. stiftelsestidspunktet kr. 22.800, som er indsat på en spærret konto den 25. september 1990. Der kan kun rådes over grundkapitalen med tilsynsmyndighedens godkendelse – så længe institutionen er godkendt efter servicelovens regler – og med godkendelse fra rette fondsmyndighed (pt. Civilstyrelsen).

Vedtægterne tiltrådt på bestyrelsesmøde den 15/12 2005.​​​​

Birkegården

FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BIRKEGÅRDEN

CVR: 16622680

Adresse​

Nordmarksvej 1

4621 Gadstrup

Kontakt

Telefon: +45 46 19 05 00

E-mail: post@birkegarden.dk